OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Domov Fauny s.r.o.

se sídlem Hrachov 13, Krásná Hora nad Vltavou, 262 56
identifikační číslo: 27195481
zapsané v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 103561
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://domovfauny.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Domov Fauny s.r.o., se sídlem Hrachov 13, Krásná Hora nad Vltavou, 262 56 identifikační číslo: 27195481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 103561 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://domovfauny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů
2.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Podmínky ochrany osobních údajů (více informací)
2.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.
2.3 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
2.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, vždy však bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje budou uchovávány jen do doby, kdy budou na žádost kupujícího vymazány.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, budou mu poskytnuté.

3. Uživatelský účet
3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy
4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Zboží nebudou doručovány kupujícímu, ale budou použity pro potřeby Domov Fauny s.r.o. Psí útulek.
4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsobu doručení „Doprava zdarma – Na adresu útulku“.
4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.5. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků elktronicky na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

5. Cena zboží a Platební podmínky
5.1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4200343508/6800, vedený u společnosti Sberbank CZ (dále jen „účet prodávajícího“);
5.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1. Po uhradě zakoupeného zboží není možné odstoupení od smlouvy, jelikož zboží se použije jako charitativní příspěvek pro účely Psí útulku Domov Fauny s.r.o..

7. Přeprava a dodání zboží
7.1. Zboží se nepřepravuje, jelikož použije jako charitativní příspěvek pro účely Psí útulku Domov Fauny s.r.o.

8. Práva z Vadného plnění
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9. Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující zaplacením celé kupní ceny zboží nenabývá vlastnictví ke zboží, jelikož poskytuje ho jako charitativní příspěvek pro účely Psí útulku Domov Fauny s.r.o.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hrachov@domovfauny.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování adresa elektronické pošty hrachov@domovfauny.cz, telefon +420 724 133 399

V Krásné Hora nad Vltavou dne 10.10.2017